Europejska ekonomia społeczna a zamówienia publiczne

EESC LogoEuropejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny (EESC) zaprezentował publikację poświęconą rozwojowi ekonomii społecznej na kontynencie.

Nie zabrakło w niej również wątku zmian prawnych, które umożliwiają publicznym zamawiającym wykorzystywanie swojego zapotrzebowania na dobra i usługi do wspierania walki tego sektora z wykluczeniem społecznym.

Raport „Recent Evolutions in Social Economy” prezentuje m.in. teoretyczną koncepcję ekonomii społecznej oraz dotyczące jej funkcjonowania polityki publiczne, realizowane w latach 2010-2016 zarówno na szczeblu unijnym, jak i poszczególnych państw członkowskich.

Zmiany prawne

Sporo uwagi poświęca się w niej m.in. zmianom w unijnych dyrektywach, które umożliwiły odejście od kierowania się przez zamawiających wyłącznie kryteriami najniższej ceny w stronę umożliwiania stosowania kryteriów społecznych (mogących promować m.in. podmioty ekonomii społecznej).

Choć zmiany te zainicjowane zostały w roku 2014 to – jak zauważa publikacja – jeszcze w roku 2016 do krajowego prawodawstwa zapisy stosownej dyrektywy przeniosło jedynie 10 państw członkowskich.

Przeczytamy w nim również m.in. o barierach instytucjonalnych, podawanych przez zamawiających jako powodach niedostatecznego wykorzystywania klauzul społecznych do rozwijania ekonomii społecznej (np. w Wielkiej Brytanii i Finlandii).

Nie zabrakło również informacji o inicjatywach próbujących odpowiedzieć na ten problem (m.in. wprowadzonemu we Francji wymogowi przedstawiania przez składających zamówienia o dużej łącznej wartości planu promowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami).

Negatywne trendy

Zaprezentowane przez EESC dane powinny dać do myślenia decydentom. O ile podmioty ekonomii społecznej generowały w okresie 2013-2014 6,3% ogółu zatrudnienia w całej Unii Europejskiej to w Polsce wskaźnik ten wyniósł jedynie 2,3%.

Co gorsza w okresie między rokiem 2010 a 2015 zatrudnienie w fundacjach i stowarzyszeniach spadło w naszym kraju o 32,2%, zaś w spółdzielniach – aż o 41,2%. Wskaźniki dla całej UE wyniosły w tym czasie odpowiednio -2,2 oraz -7,8%.

Więcej informacji znaleźć można w raporcie Europejskiego Komitetu Społecznego i Ekonomicznego