Fundacja CentrumCSR.PL i NSZZ „Solidarność” razem wystawiają zamawiającym „żółte kartki”

ZZPPierwsza wspólna interwencja dotyczy zamówienia na usługi ochroniarskie w Urzędzie Dzielnicy Bielany.

Fundacja CentrumCSR.PL oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowały się na zacieśnienie współpracy w kwestii promowania zrównoważonych zamówień publicznych.

Wspólnymi siłami zamierzają prezentować „żółte kartki”. Interweniować będą w wypadku przetargów, w których nie znalazły się klauzule społeczne – mimo, iż istniała ku temu zarówno możliwość, jak i przemawiał za tym interes publiczny.

– Nasze wspólne działania zaczynamy od interwencji w urzędzie warszawskiej dzielnicy Bielany – mówi koordynator tematyki zrównoważonych zamówień publicznych w Fundacji CentrumCSR.PL, Tadeusz Joniewicz. – Postanowiliśmy spytać się jej burmistrza, Tomasza Mencinę, dlaczego – mimo takiej możliwości – nie znalazło się miejsce na klauzule społeczne w niedawno ogłoszonym przetargu na usługi ochroniarskie – tłumaczy.

– Ochroniarze są jedną z grup, która na własnej skórze odczuwała skutki dominacji kryterium najniższej ceny w zamówieniach publicznych – dodaje Sylwia Szczepańska z NSZZ „Solidarność”. – Instytucje publiczne mają około 40-procentowy udział w rynku. W ostatnich latach nie brakowało doniesień o zarobkach rzędu 3,5-4 złotych za godzinę w tej branży. Urzędy czy uczelnie powinny być wzorem dla innych, a nie psuć rynku – uważa.

– Przyznawane wspólnie przez CentrumCSR.PL oraz „Solidarność” „Żółte kartki” stanowią kontynuację działań monitoringowych, realizowanych przez obie organizacje – przypomina Prezes Zarządu Fundacji CentrumCSR.PL, Grzegorz Piskalski. – Liczymy na to, że współpraca ta zwiększy ich pozytywny wpływ na jakość zamówień w instytucjach publicznych. Skorzystają na tym pracownicy, obywatele i środowisko.

Wszystkie realizowane w ramach projektu interwencje zamieszczane będą:

– na stronie internetowej Projektu „Monitoring Zrównoważonych Zamówień Publicznych w Polsce”

– na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

***

Warszawa, 31 maja 2016

Szanowny Pan

Tomasz Mencina

Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

 

W związku z ogłoszeniem zamówieniem nr 55039 – 2016 z dnia 24 maja 2016 na „Ochronę osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Bielany” zwracamy się z prośbą o udzielenie informacjijakie są przyczyny tego, że Państwa instytucja nie zastosowała istniejących możliwości użycia klauzul społecznych w ogłoszonym postępowaniu? Analizując wskazane zamówienie nie natrafiliśmy na żadnego rodzaju zapisy świadczące o społecznej odpowiedzialności Państwa instytucji. Zwracamy uwagę, że w przetargu tym istniała szansa by zastosować klauzule społeczne, przede wszystkim na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 1) i pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

19 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2013.907 z późn. zmianami). Jej celem była stabilizacja polskiego rynku pracy oraz likwidacja patologii rynku zamówień publicznych w postaci dominacji kryterium najniższej ceny. Uporządkowaniu rynku mają służyć również klauzule społeczne. Dają one zamawiającemu możliwość zawarcia wymogu, aby osoby realizujące zamówienie zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Można również wymagać zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych lub młodocianych do przygotowania zawodowego.

W ogłoszonym przez Urząd Dzielnicy Bielany przetargu nie zastosowano żadnego z wymienionych rozwiązań. Świadczy to o niezrozumieniu ducha nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Jej celem miało być uwrażliwienie systemu zamówień publicznych na jakość wykonywanych usług oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy kraju i sferę społeczną. Instytucje publiczne powinny w znaczący sposób przyczyniać się do kreowania odpowiednich standardów etycznych na rynku pracy. Taką gwarancję daje jedynie odpowiednio wynagradzana (co najmniej na poziomie wynagrodzenia minimalnego) umowa o pracę. Brak kontroli nad działaniami wykonawcy prowadzi często do wykorzystywania pracowników lub wypłacania im wynagrodzeń poniżej płacy minimalnej, co jest niezwykle częste zwłaszcza w branży budowlanej.

Należy podkreślić, że w celu rozwiązania wymienionych problemów wydane zostało zarządzenie Prezydent m. st. Warszawy nr 1243/2015 R. z dnia 1 września 2015 r. wprowadzające obowiązek stosowania klauzul społecznych w niektórych rodzajach zamówień, które wprawdzie nie dotyczy wprost usług ochrony, ale zaleca stosowanie klauzul we wszystkich rodzajach zamówień.

Urząd Dzielnicy Bialany, stosował już klauzule społeczne w innych rodzajach zamówień. Dostępnych jest wiele różnego rodzaju materiałów na ten temat, m.in. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – poradnik dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy“, dobre praktyki dostępne są na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie monitoringzzp.pl prowadzonej przez Fundację CentrumCSR.PL, monitorującej stosowanie ZZP w instytucjach publicznych.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem o dokonanie stosownych zmian
w dokumentacji przetargowej postępowania w celu uwzględnienia wyżej wskazanych aspektów społecznych.

Z poważaniem

Henryk Nakonieczny, Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Grzegorz Piskalski, Prezes Zarządu Fundacji CentrumCSR.PL

Do wiadomości:

  1. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz
  2. Rada Miasta Warszawy
  3. Rada Dzielnicy Bielany