Materiały dotyczące społecznie odpowiedzialnych i zielonych zamówień publicznych

Podstawowe akty prawne poświęcone zamówieniom publicznym:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) – podstawowy akt prawny regulujący kwestie realizacji zamówień publicznych w Polsce. Zamieszczony dokument jest tekstem ujednoliconym, opracowanym po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 1020) aktualnym na dzień 21 października 2016.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2914 r. w sprawie zamówień publicznych uchylająca dyrektywę 2004/18/WE26-02-2014  – najważniejszy dokument Unii Europejskiej regulujący zasady realizacji zamówień publicznych.

Publikacje w języku polskim:

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020 – mapa drogowa działań, realizowanych na rzecz upowszechniania stosowania klauzul społecznych i środowiskowych przez Urząd Zamówień Publicznych.

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną – raport Najwyższej Izby Kontroli sprawdzający poziom stosowania propracowniczych zapisów w zamówieniach instytucji publicznych.

Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2016 r. – badanie Urzędu Zamówień Publicznych.

Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – przewodnik po dobrych praktykach wydany przez Urząd Zamówień Publicznych.

Społeczna odpowiedzialność instytucji udzielających zamówień publicznych w aktach prawa krajowego i europejskiego. Możliwości uwzględnienia aspektów pracowniczych w zamówieniach publicznych dotyczących usług technicznych – raport Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a  przedstawia zagrożenia z jakimi mogą stykać się pracownicy techniczni realizujący zamówienia publiczne oraz przedstawia narzędzia dzięki którym instytucje publiczne mogą zapobiegać ich powstawaniu.

Green Public Procurement – kryteria środowiskowe GPP – przedstawia kluczowe czynniki oddziaływania przedstawionych produktów na środowisko, kryteria jakie powinno się uwzględniać przy dokonywaniu zakupów.

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – podręcznik dotyczący stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych wydany przez Urząd Zamówień Publicznych.

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych – wydany przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej.

Zielone zamówienia publiczne – publikacja dotycząca stosowania zielonych zamówień publicznych wydana przez Urząd Zamówień Publicznych.

Zielone zamówienia publiczne. Praktyczny przewodnik dla beneficjentów funduszy europejskich – publikacja dotycząca stosowania zielonych zamówień publicznych wydana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa – wydany przez Ministerstwo Gospodarki podręcznik, w którym znajdują się informacje dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych, Warszawa 2008.

Strony internetowe w języku polskim:

Zamówienia społecznie odpowiedzialne – witryna Urzędu Zamówień Publicznych poświęcona społecznie odpowiedzialnym zamówieniom publicznym.

Zielone zamówienia publiczne – strona Urzędu Zamówień Publicznych poświęcona zielonym zamówieniom publicznym.

Nie tylko klauzule społeczne! – artykuł dotyczący społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w Polsce, zamieszczony na portalu ekonomiaspoleczna.pl autorstwa Tomasza Schimanka, eksperta Instytutu Spraw Publicznych.

klauzulespoleczne.pl – strona prowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy. Można znaleźć na niej przykłady stosowania klauzul społecznych w Polsce, a także informacje o szkoleniach dla pracowników administracji publicznej ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Publikacje z działań Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych:

Biuletyn CPS Dialog poświęcony konferencji o zrównoważonych zamówieniach publicznych zorganizowanej przez Fundację CentrumCSR.PL we współpracy z Fundację im. Friedricha Eberta i CPS „Dialog”. Prezentuje wypowiedzi panelistów, a także wyniki realizowanego przez Fundację CentrumCSR.PL monitoringu przetargów (publikacja posiada również wersję w języku angielskim).

Practical Guide: Socially Responsible ICT-Procurement – anglojęzyczna publikacja przygotowana przez Weed – World Economy, Ecology & Development, partnera Fundacji CentrumCSR.PL w projekcie Electronics Watch. Prezentuje dobre praktyki stosowania społecznie odpowiedzialnych rozwiązań w zakresie zakupów sprzętu elektronicznego.

Wrobieni w serwery – anglojęzyczny raport sieci Good Electronics, do której należy CentrumCSR.PL. Opracowanie pokazuje, że publiczne uczelnie w całej Europie w ramach zamówień publicznych kupują sprzęt komputerowy produkowany z wykorzystaniem pracy przymusowej.

Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce – raport Fundacji CentrumCSR.PL – materiał prezentujący rezultaty I etapu monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce.

Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe – publikacja skierowana do instytucji realizujących zamówienia publiczne oraz zainteresowanych problematyką zrównoważonego rozwoju.

Publikacje w języku angielskim:

Strategic Use of Public Procurement in Europe – raport przygotowany dla Komisji Europejskiej przez niemiecki think-tank Adelphi. Opisuje polityki państw członkowskich UE względem zrównoważonych zamówień publicznych, Berlin 2011.

Guidance to Foster Green Public Procurement – wydany przez European Environmental Bureau przewodnik po zielonych zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej, 2012.

Protecting Human Rights in the Supply Chains – materiał brytyjskiego Chartered Institute of Procurement & Supply.

Success Stories in Socially Rresponsible Public Procurement. Using Public Spending to Drive Improvements for Workers in Global Supply Chains – najnowszy raport konsorcjum Landmark prezentujący dobre praktyki z zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, Barcelona 2014.

Buy IT Fair. Guideline for sustainable procurement of computers – publikacja przedstawiająca możliwości związane z odpowiedzialnymi zakupami sprzętu elektronicznego, Berlin 2009.

Best practices in sustainable public procurement of IT hardware in Europe. Report of the Procure IT Fair European Roundtable Meeting – Raport prezentujący dobre praktyki z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych sprzętu elektronicznego w Europie, Amsterdam 2010.

Strony internetowe w języku angielskim:

International Learning Lab on Public Procurement and Human Rights – strona prezentująca przykłady powiązań między decyzjami zakupowymi instytucji publicznych a stanem praw człowieka na całym świecie.

Public Procurement Podcast – cykl kilkudziesięciu audycji radiowych poświęconych realiom zamówień publicznych.