Materiały dotyczące społecznie odpowiedzialnych i zielonych zamówień publicznych

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką zrównoważonych zamówień publicznych do zapoznania się z dodatkowymi materiałami na ten temat jakie dostępne są bezpłatnie w internecie.

Publikacje z działań Fundacji CentrumCSR.PL:

Biuletyn CPS Dialog poświęcony konferencji o zrównoważonych zamówieniach publicznych zorganizowanej przez Fundację CentrumCSR.PL we współpracy z Fundację im. Friedricha Eberta i CPS „Dialog”. Prezentuje wypowiedzi panelistów, a także wyniki realizowanego przez Fundację CentrumCSR.PL monitoringu przetargów w pięciu polskich miastach – Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu (publikacja posiada również wersję w języku angielskim);

Practical Guide: Socially Responsible ICT-Procurement - publikacja przygotowana przez Weed – World Economy, Ecology & Development, partnera Fundacji CentrumCSR.PL w projekcie Electronics Watch. Prezentuje ona dobre praktyki stosowania społecznie odpowiedzialnych rozwiązań w zakresie zakupów sprzętu elektronicznego (publikacja w języku angielskim).

Wrobieni w serwery - raport sieci Good Electronics, do której należy CentrumCSR.PL. Opracowanie pokazuje, że publiczne uczelnie w całej Europie w ramach zamówień publicznych kupują sprzęt komputerowy produkowany z wykorzystaniem pracy przymusowej. Powstała w ramach projektu Electronics Watch. (publikacja w języku angielskim)

Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce – raport Fundacji CentrumCSR.PL – publikacja prezentująca rezultaty I etapu monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce

Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe – publikacja skierowana do instytucji realizujących zamówienia publiczne, ale powinien przeczytać ją każdy kto zainteresowany jest problematyką zrównoważonego rozwoju.

Podstawowe akty prawne poświęcone zamówieniom publicznym:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) – podstawowy akt prawny regulujący kwestie realizacji zamówień publicznych w Polsce. Uwaga: Zamieszczony dokument jest tekstem ujednoliconym, opracowanym po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 1020) aktualnym na dzień 21 października 2016. Został on pobrany ze strony Urzędu Zamówień Publicznych. Nie jest aktem prawnym, może być jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2914 r. w sprawie zamówień publicznych uchylająca dyrektywę 2004/18/WE26-02-2014  Najważniejszy dokument Unii Europejskiej regulujący zasady realizacji zamówień publicznych.

Publikacje w języku polskim:

Społeczna odpowiedzialność instytucji udzielających zamówień publicznych w aktach prawa krajowego i europejskiego. Możliwości uwzględnienia aspektów pracowniczych w zamówieniach publicznych dotyczących usług technicznych – raport Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle`a  przedstawia zagrożenia z jakimi mogą stykać się pracownicy techniczni realizujący zamówienia publiczne oraz przedstawia narzędzia dzięki którym instytucje publiczne mogą zapobiegać ich powstawaniu.

Green Public Procurements – kryteria środowiskowe GPP – przedstawiają kluczowe czynniki oddziaływania przedstawionych produktów na środowisko, kryteria jakie powinno się uwzględniać przy dokonywaniu zakupów

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – podręcznik dotyczący stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych wydany przez Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, 2014 r.

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych – wydany przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej, Luksemburg 2011.

Zielone zamówienia publiczne – publikacja dotycząca stosowania zielonych zamówień publicznych wydana przez Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2009.

Zielone zamówienia publiczne. Praktyczny przewodnik dla beneficjentów funduszy europejskich – publikacja dotycząca stosowania zielonych zamówień publicznych wydana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.

Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa – wydany przez Ministerstwo Gospodarki podręcznik, w którym znajdują się informacje dotyczące zrównoważonych zamówień publicznych, Warszawa 2008.

Strony internetowe w języku polskim:

Zamówienia społecznie odpowiedzialne – strona Urzędu Zamówień Publicznych poświęcona społecznie odpowiedzialnym zamówieniom publicznym.

Zielone zamówienia publiczne – strona Urzędu Zamówień Publicznych poświęcona zielonym zamówieniom publicznym.

Nie tylko klauzule społeczne! – artykuł dotyczący społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w Polsce, zamieszczony na portalu ekonomiaspoleczna.pl autorstwa Tomasza Schimanka, eksperta Instytutu Spraw Publicznych.

klauzulespoleczne.pl – strona prowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy. Można znaleźć na niej przykłady stosowania klauzul społecznych w Polsce, a także informacje o szkoleniach dla pracowników administracji publicznej ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Publikacje w języku angielskim:

Strategic Use of Public Procurement in Europe – raport przygotowany dla Komisji Europejskiej przez niemiecki think-tank Adelphi. Opisuje polityki państw członkowskich UE względem zrównoważonych zamówień publicznych, Berlin 2011.

Guidance to Foster Green Public Procurement – wydany przez European Environmental Bureau przewodnik po zielonych zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej, 2012.

Success Stories in Socially Rresponsible Public Procurement. Using Public Spending to Drive Improvements for Workers in Global Supply Chains – najnowszy raport konsorcjum Landmark prezentujący dobre praktyki z zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, Barcelona 2014.

Buy IT Fair. Guideline for sustainable procurement of computers – publikacja przedstawiająca możliwości związane z odpowiedzialnymi zakupami sprzętu elektronicznego, Berlin 2009.

Best practices in sustainable public procurement of IT hardware in Europe. Report of the Procure IT Fair European Roundtable Meeting – Raport prezentujący dobre praktyki z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych sprzętu elektronicznego w Europie, Amsterdam 2010.