MOPS w Elblągu – opieka społeczna bez standardów?

logomops80W ogłoszonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu zamówieniu nr 115977 – 2016 z 1 lipca 2016 na „Usługi opiekuńcze wieloprofilowe” brak jakichkolwiek kryteriów społecznych.

Wraz z NSZZ „Solidarność” postanowiliśmy interweniować i wręczyć placówce żółtą kartkę.

W kryteriach oceny ofert MOPS punktuje:

– cenę – 70
– kwalifikacje zawodowe kadry – 10
– liczbę zatrudnionych opiekunek – 20

Jednocześnie ośrodek nakazuje podwykonawcom zachowanie najwyższych standardów:

„Usługi opiekuńcze winny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, za które uznaje się osoby z co najmniej ukończonym kursem opiekunek środowiskowych, opiekunek domowych, opiekunów medycznych, opiekunek osób starszych, opiekunek w Domach Pomocy Społecznej, opiekunek społecznych bądź osoby z wykształceniem kierunkowym uprawniającym do wykonywania zawodu: opiekunki w domach pomocy społecznej lub asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekuna medycznego lub osoby z wykształceniem kierunkowym (średnim, policealnym, wyższym zawodowym, wyższym: pielęgniarskim, medycznym, pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego bądź podobnym, uprawiającym do świadczenia usług opiekuńczych)”.

Pracownicy powinny być niekarani, zdrowi oraz wykształceni. Brak zastosowania wymogu zatrudniania na podstawie umowę o pracy, może jednak skutkować sytuacją, w której pracownicy podwykonawców – opiekunki/opiekunowie – sami stają się później beneficjentami pomocy społecznej.

Zgodnie z cennikiem usług specjalistycznych obowiązującym w OPS Wola, który świadczy analogiczne usługi, obecna cena 10,89 brutto/h oznacza, że po odliczeniu kosztów pracodawcy, podatku i ubezpieczenia stawka godzinowa nie przekroczy 7 złotych. Praca w wymiarze pełnego etatu (160h) oznaczałby wynagrodzenie w kwocie 1100-1200 zł/miesięcznie.

Podobnych kwot możemy się niestety spodziewać w Elblągu.

***

Warszawa, 7 lipca 2016

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
Tel.: 58 308 44 80
sekprez@solidarnosc.org.pl

Fundacja CentrumCSR.PL
ul. Grażyny 13/15, lok. 323-325
02-548 Warszawa
Tel. 22 628 40 80
g.piskalski@centrumcsr.pl

Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Elblągu 

Mirosława Grochalska

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z ogłoszonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu zamówieniem nr 115977 – 2016 z dnia 1 lipca 2016 na „Usługi opiekuńcze wieloprofilowe” apelujemy o zmianę dokumentacji przetargowej w celu uwzględnienia wymogu zatrudniania przez wykonawcę pracowników realizujących zamówienia na podstawie umowy o pracę.  Analizując wskazane postępowanie, nie natrafiliśmy na żadnego rodzaju zapisy świadczące o dbałości o standardy pracy w Państwa instytucji. Zwracamy uwagę, że w przetargu tym istniała szansa by zastosować klauzule społeczne, przede wszystkim na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (wymóg zawarcia umowy o pracę).

Instytucje publiczne powinny przyczyniać się do kreowania odpowiednich standardów etycznych na rynku pracy. Taką gwarancję daje jedynie odpowiednio wynagradzana (co najmniej na poziomie wynagrodzenia minimalnego) umowa o pracę. Brak kontroli nad działaniami wykonawcy prowadzi często do wykorzystywania pracowników lub wypłacania im wynagrodzeń poniżej płacy minimalnej, co jest niezwykle częste, zwłaszcza w usługach opiekuńczych (co potwierdzają wyniki badań własnych CentrumCSR.PL). Znane są nam liczne przypadki, w których osoby zatrudniane w oparciu o umowy cywilnoprawne podpisywane z podwykonawcami Ośrodków Pomocy Społecznej, same stawały się w konsekwencji beneficjentami pomocy społecznej. Uznajemy tę sytuację za niedopuszczalną.

Czy wiadomym jest Państwu, że wynagrodzenia osób realizujących usługi opiekuńcze w ramach zamówień publicznych oscylują w granicach 5-7 zł./h, co przy 160 h miesięcznie daje wynagrodzenie rzędu 800-1100 zł. Biorąc pod uwagę wymogi stawiane przed pracownikami m.in. wykształcenie (pielęgniarskie, medyczne, pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego, opiekunki środowiskowej, opiekunki DPS itd.) oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, jest to skandalicznie mało. Ośrodki pomocy społecznej w Polsce koordynujące realizację gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, same generują patologie w postaci upowszechniania umów cywilnoprawnych i rażąco niskich stawek.

W związku powyższym zwracamy się z apelem o dokonanie stosownych zmian w dokumentacji przetargowej w celu uwzględnienia wymogu zatrudnienia umowy o pracę.

Z poważaniem,

Henryk Nakonieczny
Członek Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”

Grzegorz Piskalski
Prezes Zarządu Fundacji CentrumCSR.PL

Do wiadomości:

  1. Witolda Wróblewskiego, Prezydenta Miasta Elbląga
  2. Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
  3. Dział zamówień publicznych MOPS Elbląg.
  4. Małgorzaty Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.