Raport UZP wskazuje na wzrost skali stosowania klauzul społecznych

uzpPrzebadane przez Urząd Zamówień Publicznych instytucje coraz częściej wymagają m.in. zagwarantowania dostępności przestrzeni dla osób niepełnosprawnych czy certyfikatów.

Najczęściej stosowany wciąż pozostaje jednak wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę.

Zaprezentowane przez UZP w skierowanej do konsultacji społecznych publikacji „Raport z realizacji Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w latach 2016-2017 podsumowanie i wnioski” wyniki wskazują na niemal czterokrotny wzrost ilości instytucji, stosujących prospołeczne zapisy w organizowanych przez siebie postępowaniach na zamówienia publiczne – ze 133 w roku 2015 do 514 w 2017.

Jednocześnie wzrasta intensywność ich stosowania, w tym samym okresie bowiem ilość zamówień z omawianymi zapisami wzrosła przeszło dziesięciokrotnie – z 438 do 4871.

W zdecydowanej większości przypadków najczęściej spotykany był zapis o wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę – stanowił on aż 4712 z 5243 wykrytych przypadków zastosowania klauzul społecznych. Zapis ten w wypadku usług czy sektora budowlanego ma jednak obowiązkowy charakter.

Wzrosty można jednak zauważyć również i w wypadku innych zapisów, takich jak zatrudnianie osób z grup defaworyzowanych (z 123 do 490), zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych (z 136 w 2016 do 371 w 2017) czy uwzględnianie prospołecznego oznakowania produktów.

Raport UZP informuje również o popularności przeprowadzania analiz dotyczących możliwości stosowania klauzul społecznych w zamówieniach instytucji je przeprowadzających.

Większość z tych, które zdecydowały się na ten krok, zastosowała wszystkie, zawarte w nich propozycje ich zastosowania.