Ruszyły konsultacje ws. zmiany Prawa pocztowego

BIPW Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad Projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz niektórych innych ustaw.

Istotnym jego elementem jest wyłączenie sądów i urzędów z zamówień publicznych na usługi pocztowe.

Jak uzasadniony został ten postulat?

„Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie skutecznego i bezpiecznego doręczania pism sądowych i administracyjnych na zliberalizowanym rynku pocztowym, a tym samym zapewnienie sprawnego prowadzenia procedur sądowych i administracyjnych przez sądy, prokuratury i organy administracji państwowej, z uwzględnieniem prawa uczestników postępowania do otrzymywania drogą pocztową rzetelnej informacji na każdym etapie postępowania, przy zachowaniu tajemnicy korespondencji.

Jak wykazała praktyka pierwszych lat funkcjonowania ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz 1113, z późn. zm.), zasady zliberalizowanego rynku pocztowego nie sprawdziły się w pełni w odniesieniu do doręczania pism sądowych i prokuratorskich.

Odnotowano szereg nieprawidłowości w doręczaniu tego rodzaju pism przez operatora prywatnego realizującego zamówienie na te usługi w latach 2014 – 2015, na podstawie wygranego przetargu.

Zapewnienie sprawnego, skutecznego i bezpiecznego doręczania pism sądowych wymaga powierzenia tego zadania operatorowi wyznaczonemu, który z uwagi na wymogi, jakie spełnia w związku z realizacją obowiązku świadczenia usług powszechnych (odpowiednie procedury, infrastrukturę i zasoby ludzkie a także świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) jest tego najlepszym gwarantem” – czytamy w uzasadnieniu dostępnym w BIP-ie Rady Ministrów.

Projekt ustawy dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.