Szpital w Nowym Sączu wymaga umów o pracę!

452px-pol_nowy_sacz_coa-svgPrzy rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wydzielenia miejsc intensywnej terapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego zabrakło propracowniczych zapisów, takich jak wymóg zatrudniania na umowy o pracę.

Po naszej interwencji zmieniono zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodając wymóg zatrudniania na umowy o prace.

W SIWZ pojawiła się następujący zapis:

„14) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust.3a ustawy PZP, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.:

- wykonywanie instalacji elektrycznych,

- wykonywanie prac murarskich,

- kładzenie okładzin podłogowych – podsadzek z tworzyw sztucznych,

- wykonywanie prac związanych z ogrodzeniem/oznakowaniem terenu budowy, utrzymywaniem porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac oraz nadzorowaniem całego terenu budowy – pracownik,

były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). „

Komentarz Fundacji CentrumCSR.PL:

Bardzo cieszy nas, że dyrekcja szpitala zdecydowała się na zmianę i dodanie wymogu zatrudnienia na podstawie umów o pracę kilku z pracowników realizujących zamówienie.

W odpowiedzi zwrócono jednak uwagę, iż po wprowadzeniu minimalnej płacy godzinowej praca na etat przestanie mieć znaczenie. Niestety nie możemy zgodzić się taką oceną.

Jest wprawdzie szansa, że planowana zmiana ukróci proceder skandalicznie niskiego wynagradzania pracowników (rzędu 5-6 zł za godzinę), nie zapewni im jednak stabilności pracy ani przywilejów socjalnych związanych z umową o pracę.

Brak urlopów, zwolnień chorobowych, a przede wszystkim wspomnianej przed chwilą stabilności zatrudnienia (mającej wpływ m.in. na zdolność kredytową) stanowi ogromną różnicę w porównaniu z umowami na etat.

Kodeks pracy określa zasady organizacji pracy, jakie stanowią o zaistnieniu stosunku pracy – nie ma naszym zdaniem powodu aby wykonawca się do nich nie stosował.

Zamieszczamy odpowiedź szpitala na naszą interwencję oraz zmienione zapisy SIWZ.

Pismo szpitala w Nowym Sączu

Zmiana_Specyfikacji Istotonych Warunków Zamówienia