Urząd Dzielnicy Praga Północ liderem w stosowaniu klauzul społecznych w robotach budowlanych

warsaw_district_praga_coaZgodnie z Rozporządziłem urzędu miasta st. Warszawy, od 1 października 2015 r. biura, jednostki pomocnicze oraz wybrane jednostki organizacyjne muszą uwzględniać kryteria społeczne w zamówieniach publicznych. Dotyczy to także urzędów dzielnicy.

Na przepisy te nakłada się również nowelizacja ustawy Pzp, która obliguje zamawiających do określenia w jakim wymiarze i na jakich zasadach zatrudniani są pracownicy podwykonawców m.in. w ramach robót budowlanych.

Zarząd Zieleni Miejskiej – roboty budowlane pod specjalnym nadzorem

zzm-pozZarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, o sukcesach którego pisaliśmy już niejednokrotnie znowu pozytywnie nas zaskakuje!

W zamówieniu na „Wymianę sztucznej trawy na boisku piłkarskim przy ul. Krańcowej w Poznaniu” (ZZM.ZP/252-40/16P) urząd nie tylko wymaga od podwykonawców zatrudnienia wszystkich pracowników w oparciu o umowę o pracę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przeciwko wyzyskowi!

ZUS LogoCoraz częściej słyszymy, że krótki czas realizacji zamówienia nie sprzyja zatrudnieniu na umowę o pracę. Przykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przeczy tej tezie.

W ramach zamówienia z dn. 06.07.2016 r. nr 010000/271/6/2016/ADG na wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu wokół budynków Oddziału ZUS w Białymstoku, którego okres realizacji wynosi 5 miesięcy…

Zrównoważony Śląsk

Śląsk woojewództwoZarząd Województwa Śląskiego rekomenduje jednostkom Samorządu Województwa oraz Urzędowi Marszałkowskiemu stosowanie klauzul środowiskowych i kryteriów ekologicznych w realizowanych postępowaniach na udzielenie zamówień publicznych.

Belgijskie miasta nagrodzone na zrównoważone zamówienia

Stowarzyszenie flamandzkich miast i gmin (VVSG), przyznało nagrody dla miast, które świadomie realizują polityki zrównoważonych zamówień.

800px-Vue_de_Gand_(Belgique_-_Flandre)

Uniwersytet Warszawski promuje zatrudnienie sprzątaczek na etat!

W przetargu nieograniczonym nr DZP-361-24/2016 na: „Usługę sprzątania pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrej 55 w Warszawie o powierzchni 6.526,80 m2 oraz wykonanie prac uzupełniających” Uniwersytet Warszawski promuje wykonawców, zatrudniających personel na podstawie umowy o pracę.

UW Logo

Kozek: Zielone zamówienia publiczne wymagają wyobraźni

Troska o środowisko nie musi kończyć się znaczącym wzrostem kosztów dla samorządów. Może za to być okazją do wypromowania się jako odpowiedzialna instytucja publiczna, troszcząca się o jakość życia w lokalnej społeczności.

Urząd dzielnicy Włochy m.st. Warszawy promuje zatrudnienie na etat!

W zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy” (nr 258850-2015) urząd wymaga od usługodawcy „zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu co najmniej 2% pracowników operacyjnych zatrudnionych przy realizacji zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy”. To nieduży odsetek, ale pamietajmy, że chodzi o instytucje zatrudniające tysiące pracowników.

Włochy

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie promuje ekologiczną elektronikę!

W zamówieniu na „sukcesywną dostawę zestawów komputerowych, monitorów i laptopów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” oraz w przetargu na „dostawę materiałów eksploatacyjnych” uczelnia wymaga od dostawców zastosowania kryteriów GPP (Zielonych Zamówień Publicznych). W tym przypadku mogą one oznaczać redukcję emisji promieniowania  (m.in. certyfikat TCO), obniżenie zużycia energii, (m.in. standard Energy Star). Kryteria GPP w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych oznaczać mogą z kolei ekologiczne tonery.

SGH

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu promuje zatrudnienie osób bezrobotnych!

W przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług pogrzebowych dla podopiecznych MOPR w roku 2016 w ilości maksymalnie 130 pogrzebów” (nr MOPR-I.321.15.2015) zamawiający zastosował wymóg zatrudnienia co najmniej jednej osoby spełniającej przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. osoby bezrobotnej.

MOPR Poznań