Urząd Dzielnicy Wola zastosuje kryteria środowiskowe!

WolaPo naszej interwencji w sprawie zamówienia na dostawę 4.200 ryz papieru do Urzędu Dzielnicy Wola instytucja zdecydowała się na unieważnienie postępowania.

Urząd zapewnia, że w nowym przetargu znajdzie się miejsce na zapisy prośrodowiskowe zapewniając, że jest świadom istnienia kryteriów GPP (Green Public Procurement).

Urząd Dzielnicy Wola nie kupi ekologicznego papieru? Zmień to – podpisz petycję!

WolaNiedawne kontrowersje wokół masowej wycinki drzew powinny uwrażliwić odpowiedzialnych za zamówienia publiczne na kwestie związane z ochroną środowiska.

Niestety, ogłoszone 16 marca zamówienie na 4.200 ryz papieru na warszawskiej Woli nie zawiera zapisów gwarantujących, że będzie on pochodził z terenów objętych zrównoważoną gospodarką leśną lub pochodził z recyklingu.

Możemy to jeszcze zmienić – podpisz petycję do burmistrza dzielnicy, Krzysztofa Strzałkowskiego!

Politechnika Wrocławska promuje aspekty ekologiczne w zamówieniu na materiały biurowe

WPWr przetargu na dostawę sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla uczelni kryterium ekologiczne stanowiło 20% wagi oceny przy decydowaniu o przetargu.

Premiowani byli wykonawcy, dostarczający m.in. segregatory, kalkulatory czy płyty CD dysponujący materiałami z uznanymi certyfikatami dotyczącymi np. przydatności asortymentu do recyklingu, jego efektywności energetycznej czy znaku Ecolabel.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje zielone wydarzenia!

W zamówieniu (nr 2015/S 194-352207) na „Organizację i obsługę logistyczną wyjazdów szkoleniowych grupowych dla pracowników NFOŚiGW” zamawiający wymaga od podwykonawcy uwzględniania kryteriów środowiskowych zarówno w zakresie cateringu, jak i materiałów promocyjnych.

NFOŚiGW

Ministerstwo Infrastruktury wspiera zatrudnienie, ale nie środowisko

Resort w zamówieniu na dostawę papieru kserograficznego zawarł kryterium zatrudnienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym. Nie zastosował jednak żadnej klauzuli środowiskowej.

NFOŚiGW: dobre przykłady zielonych klauzul

nfosigw_03

Wymogi dotyczące zużycia energii sprzętu biurowego, materiały promocyjne z materiałów ekologicznych i biodegradowalnych, sprzątanie przy użyciu środków przyjaznych środowisku – to tylko niektóre z zapisów w zamówieniach ogłaszanych przez tę instytucję.

Zbyt mało ekologiczne gadżety w zamówieniu Ministerstwa Środowiska

W zamówieniu Ministerstwa Środowiska na Zaprojektowanie i wyprodukowanie materiałów promujących Konwencję Waszyngtońską w kryteriach oceny ofert uwzględniono aspekty środowiskowe. Niestety, stanowią one minimalną cześć kryteriów i nie wykorzystano wszystkich możliwości jakie dostarczył ten rodzaj zamówienia. 

Ograniczanie zużycia energii i chemikaliów przy produkcji papieru

Cel: Nabycie papieru wyprodukowanego przy zastosowaniu procesów charakteryzujących się niskim poziomem zużycia energii i emisji oraz unikanie niektórych substancji przy produkcji i bieleniu papieru.

Przedmiot zamówienia: Dostawa papieru do użytku biurowego.

Element opisu przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby dostarczony papier wyprodukowany przy zastosowaniu procesów charakteryzujących się niskim poziomem zużycia energii i emisji oraz aby przy jego produkcji nie używano chloru pierwiastkowego (ECF), przy czym papier wyprodukowany bez użycia związków chloru (TCF) również zostanie uznany za spełniający wymagania. W celu umożliwienia zamawiającemu weryfikacji spełnienia powyższego wymagania, wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel lub inne krajowe oznakowania ekologiczne typu I (tj. wydane przez niezależne podmioty), potwierdzające niskie zużycie energii i emisji przy produkcji oraz brak użycia ww. substancji przy produkcji. Zamawiający, jako dowód na spełnienie ww. wymagań, uzna także inne odpowiednie dowody, takie jak dokumentacja techniczna producenta lub raport z testów sporządzony przez uznaną instytucję.

Oferta, która nie będzie spełniała powyższego wymagania lub w której wykonawca nie przedstawi wymaganego dokumentu na potwierdzenie że spełnia wymaganie (pomimo wezwania do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych), będzie podlegała odrzuceniu.

Powiązany z ww. klauzulą element istotnych postanowień umowy: Dostawa papieru niespełniającego ww. wymagania będzie równoznaczna z nienależytym wykonaniem zamówienia i będzie skutkowała sankcjami umownymi określonymi w umowie dla nienależytego wykonania zamówienia, a także będzie uprawniała zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 5 dni od dnia dostawy wadliwego przedmiotu zamówienia.