Seminarium on-line: Redukcja substancji niebezpiecznych z terenów miejskich

NHCPodczas międzynarodowego seminarium „Redukcja substancji niebezpiecznych z terenów miejskich – strategie, które gminy mogą wdrożyć” będziemy rozmawiać o różnych sposobach zmniejszenia ilości substancji niebezpiecznych na terenach miejskich.

Seminarium odbędzie się 30 i 31 maja w Turku, w Finlandii.

Znajdź w programie seminarium dokładnie te sesje, które najbardziej Cię interesują i skorzystaj z linku, aby uzyskać do niego dostęp.

Dzielnica Wilanów promuje ekologiczne środki czyszczące

Po raz pierwszy w naszym monitoringu udało nam się znaleźć zamówienia, w którym promowane jest zastosowanie ekologicznych środków czyszczących. Ogłosił je Urząd Dzielnicy Wilanów, który uwzględnił je w kryteriach oceny ofert. Mamy nadzieję, że takich przykładów będzie coraz więcej.

Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska środkami czyszczącymi

Cel: Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez wykorzystanie nieprzyjaznych środowiskowo środków czyszczących przy świadczeniu usług sprzątania.

Przedmiot zamówienia: Usługi sprzątania z wykorzystaniem ekologicznie przyjaznych środków czyszczących.

Element opisu przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu usługi sprzątania wykorzystywano środki czyszczące takie, jak: uniwersalne środki czyszczące, środki czyszczące do urządzeń sanitarnych oraz środki czyszczące do okien, przyjazne dla środowiska, tj. nie zawierające w ilości przekraczającej 0,01 % jego masy składnika (substancji lub preparatu), który zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG ze zmianami lub dyrektywą 1999/45/WE ze zmianami został sklasyfikowany z przypisaniem któregokolwiek spośród następujących zwrotów określających zagrożenie: R40, 45, 49 (rakotwórczy), R42 (uczulający), powyżej 0,1% w masie produktu końcowego, R43 (uczulający), powyżej 0,1% w masie produktu końcowego, R46, 60, 61, 62, 63 (szkodliwy dla rozrodczości), R50/53, 51/53 (toksyczny dla organizmów wodnych), R59 (niebezpieczny dla warstwy ozonowej), R68 (może powodować nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia).

W celu weryfikacji, iż oferowana usługa spełnia wymagania określone przez zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą wykazu produktów, które będą stosowane, wraz ze świadectwem zgodności z powyższymi specyfikacjami – wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym Ecolabel, a w przypadku gdy produkt nie jest opatrzony oznakowaniem ekologicznym, należy w sposób wyraźny przekazać informacje dotyczące ilości składników wymienionych wyżej w masie produktu końcowego. W przypadku każdego oferowanego produktu wszystkie substancje zawarte w ilości powyżej 0,01 % w masie produktu końcowego muszą zostać wyszczególnione wraz z ich numerami CAS3 (o ile są dostępne) i wszelkimi oznaczeniami ryzyka, za pomocą których zostały sklasyfikowane.

Oferta, która nie będzie spełniała powyższego wymagania lub w której wykonawca nie przedstawi wymaganego dokumentu na potwierdzenie, że spełnia wymaganie (pomimo wezwania do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), będzie podlegała odrzuceniu.

Powiązany z ww. klauzulą element istotnych postanowień umowy: Po upływie pierwszych trzech miesięcy realizacji zamówienia, a następnie co kwartał realizacji zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zestawienia zawierającego nazwy i ilości wykorzystanych środków czyszczących. W przypadku jakichkolwiek produktów nieuwzględnionych w ofercie początkowej wykonawca musi dostarczyć wymagany dowód zgodności ze specyfikacjami technicznymi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Świadczenie usługi sprzątania z wykorzystaniem innych środków czyszczących niż zaakceptowane przez zamawiającego, skutkować będzie uznaniem iż zamówienie jest wykonywane nienależycie oraz uprawnieniem zamawiającego do zastosowania kary umownej z tytułu nienależytego wykonania zamówienia. Świadczenie usługi sprzątania z wykorzystaniem innych środków czyszczących niż zaakceptowane przez zamawiającego i jednocześnie niespełniających wymagań określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, skutkować będzie uznaniem, iż zamówienie jest wykonywane nienależycie w sposób rażący oraz uprawnieniem zamawiającego do zastosowania kary umownej z tytułu nienależytego wykonania zamówienia zwiększonej dwukrotnie oraz – po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia i z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej – do odstąpienia do umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia bezskutecznego wezwania.