NFOŚiGW: dobre przykłady zielonych klauzul

nfosigw_03

Wymogi dotyczące zużycia energii sprzętu biurowego, materiały promocyjne z materiałów ekologicznych i biodegradowalnych, sprzątanie przy użyciu środków przyjaznych środowisku – to tylko niektóre z zapisów w zamówieniach ogłaszanych przez tę instytucję.

Administracja ma stosować klauzule społeczne

Kiedy kilka miesięcy temu zaczynaliśmy monitoring zrównoważonych zamówień publicznych, urzędy i instytucje stosowały je sporadycznie. W końcu problem dostrzegł rząd, który polecił administracji uwzględniać klauzule społeczne.

Urzędy też nie zatrudniają na etat

Eksperci, autorzy recenzji, doradcy wykonują swoje zadania dla administracji na podstawie umów o dzieło – alarmuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Dla gazety komentuje Marta Czapnik, analityk CentrumCSR.PL.

Dzielnica Wilanów promuje ekologiczne środki czyszczące

Po raz pierwszy w naszym monitoringu udało nam się znaleźć zamówienia, w którym promowane jest zastosowanie ekologicznych środków czyszczących. Ogłosił je Urząd Dzielnicy Wilanów, który uwzględnił je w kryteriach oceny ofert. Mamy nadzieję, że takich przykładów będzie coraz więcej.

Na Uniwersytecie Wrocławskim sprząta się bez klauzul społecznych

Od początku września na Uniwersytecie Wrocławskim ogłoszone zostały cztery duże przetargi na usługi Kompleksowego utrzymania czystości wraz z myciem okien w pomieszczeniach oraz sprzątania posesji. Wszystkie dotyczyły zamówień o wartości powyżej 207 tys. EUR. Niestety, w żadnym nie znaleźliśmy przykładów stosowania klauzul społecznych.

Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska środkami czyszczącymi

Cel: Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez wykorzystanie nieprzyjaznych środowiskowo środków czyszczących przy świadczeniu usług sprzątania.

Przedmiot zamówienia: Usługi sprzątania z wykorzystaniem ekologicznie przyjaznych środków czyszczących.

Element opisu przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu usługi sprzątania wykorzystywano środki czyszczące takie, jak: uniwersalne środki czyszczące, środki czyszczące do urządzeń sanitarnych oraz środki czyszczące do okien, przyjazne dla środowiska, tj. nie zawierające w ilości przekraczającej 0,01 % jego masy składnika (substancji lub preparatu), który zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG ze zmianami lub dyrektywą 1999/45/WE ze zmianami został sklasyfikowany z przypisaniem któregokolwiek spośród następujących zwrotów określających zagrożenie: R40, 45, 49 (rakotwórczy), R42 (uczulający), powyżej 0,1% w masie produktu końcowego, R43 (uczulający), powyżej 0,1% w masie produktu końcowego, R46, 60, 61, 62, 63 (szkodliwy dla rozrodczości), R50/53, 51/53 (toksyczny dla organizmów wodnych), R59 (niebezpieczny dla warstwy ozonowej), R68 (może powodować nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia).

W celu weryfikacji, iż oferowana usługa spełnia wymagania określone przez zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą wykazu produktów, które będą stosowane, wraz ze świadectwem zgodności z powyższymi specyfikacjami – wspólnotowym oznakowaniem ekologicznym Ecolabel, a w przypadku gdy produkt nie jest opatrzony oznakowaniem ekologicznym, należy w sposób wyraźny przekazać informacje dotyczące ilości składników wymienionych wyżej w masie produktu końcowego. W przypadku każdego oferowanego produktu wszystkie substancje zawarte w ilości powyżej 0,01 % w masie produktu końcowego muszą zostać wyszczególnione wraz z ich numerami CAS3 (o ile są dostępne) i wszelkimi oznaczeniami ryzyka, za pomocą których zostały sklasyfikowane.

Oferta, która nie będzie spełniała powyższego wymagania lub w której wykonawca nie przedstawi wymaganego dokumentu na potwierdzenie, że spełnia wymaganie (pomimo wezwania do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), będzie podlegała odrzuceniu.

Powiązany z ww. klauzulą element istotnych postanowień umowy: Po upływie pierwszych trzech miesięcy realizacji zamówienia, a następnie co kwartał realizacji zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zestawienia zawierającego nazwy i ilości wykorzystanych środków czyszczących. W przypadku jakichkolwiek produktów nieuwzględnionych w ofercie początkowej wykonawca musi dostarczyć wymagany dowód zgodności ze specyfikacjami technicznymi zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Świadczenie usługi sprzątania z wykorzystaniem innych środków czyszczących niż zaakceptowane przez zamawiającego, skutkować będzie uznaniem iż zamówienie jest wykonywane nienależycie oraz uprawnieniem zamawiającego do zastosowania kary umownej z tytułu nienależytego wykonania zamówienia. Świadczenie usługi sprzątania z wykorzystaniem innych środków czyszczących niż zaakceptowane przez zamawiającego i jednocześnie niespełniających wymagań określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, skutkować będzie uznaniem, iż zamówienie jest wykonywane nienależycie w sposób rażący oraz uprawnieniem zamawiającego do zastosowania kary umownej z tytułu nienależytego wykonania zamówienia zwiększonej dwukrotnie oraz – po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia i z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej – do odstąpienia do umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia bezskutecznego wezwania.

 

Rządowe Centrum Legislacji – Usługa utrzymania czystości

Rządowe Centrum Legislacji, Usługa utrzymania czystości

Przedmiot zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na „Usługę utrzymania czystości w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji”, znak sprawy: RCL-27-183/13, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 1 lipca 2013 r. nr 252312.

W zamówieniu zastosowano dwa rodzaje społecznie zrównoważonych zamówień publicznych:

1. Wymóg aby wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy;

2. Wymóg aby wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była 1 osoba z niepełnosprawnością, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Komentarz:

Przedstawione powyżej zamówienie jest bardzo dobrym przykładem zastosowania klauzuli społecznej w zamówieniu na usługi. Odwołuje się wprost do ustawy Prawo zamówień publicznych, powołując się na art. 29 p. 4 ust 1. mówiący o możliwości wpisania do oferty wymogu zatrudnienia osób:

a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o za-trudnieniu socjalnym– lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zaletą zastosowania klauzuli społecznej zapisanej wprost w ustawie jest eliminacja ewentualnych wątpliwości lub protestów wykonawców. Pozwala ona jednocześnie na wsparcie osób, które chcą wejść (lub powrócić) na rynek pracy. Dodatkowym plusem tego zamówienia jest to, że dotyczy realizacji usługi przez dłuższy okres czasu, a wspomniane osoby musza być zatrudnione przez cały okres jego trwania. Dzięki temu osoby te mogą zdobyć realne doświadczenie zawodowe, które pozwoli im swobodniej poruszać się na rynku pracy w przyszłości. Pozwala to uniknąć sytuacji gdy niepełnosprawny zatrudniany jest na krótko, tylko po to by wykonawca mógł spełnić wymogi opisane w zamówieniu. Osoba zatrudniona nie ma wówczas szans na potwierdzenie swoich umiejętności, a zwolnienie po krótkim czasie dodatkowo zniechęca do podejmowania dalszych działań w celu wejścia na rynek pracy.

W opisywanym zamówieniu uwzględniono również niezbędne zapisy dotyczące przedstawienia dowodów zatrudnienia w postaci kopii umowy o pracę z osobą bezrobotną i z niepełnosprawnością oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osoby zatrudnionej w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz zgłoszenia ofert pracy do powiatowego urzędu pracy i odpisu skierowania osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy.

Tego rodzaju zapis jest prosty do zastosowania, a daje ważne korzyści społeczne na lokalnym rynku pracy.