Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu bez klauzul środowiskowych w przetargu na komputery

ue-wroW czasach, gdy sporo mówi się na temat konieczności przeciwdziałania zmianom klimatu czy walki z zanieczyszczeniami powietrza wydawać by się mogło, że instytucje publiczne będą rozumieć wagę tych problemów.

Niestety okazuje się, że wrocławska uczelnia ekonomiczna zapomniała o wpisaniu kwestii środowiskowych do swojego zamówienia na sprzęt elektroniczny.

Postanowiliśmy podjąć interwencję w tej sprawie.

 

Warszawa, 8 września 2016

 

Fundacja CentrumCSR.PL

Ul. Grażyny 13/15, lok. 323-325

02-548 Warszawa

Szanowny Pan

Edward Bratek

Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do pisma syg. CentrumCSR.PL/2014/07/79/TJ z dnia 30.07.2014, informującego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu o objęciu go ogólnopolskim monitoringiem zrównoważonych zamówień publicznych, chcielibyśmy spytać dlaczego w zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego Państwa instytucja nie zastosowała wymogów bądź kryteriów oceny, które uwzględniałyby aspekty środowiskowe?

Analizując zamówienie o numerze sprawy: Nr 303425 -2016 „Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nie natrafiliśmy na żadnego rodzaju zapisy związane ze społeczną odpowiedzialnością Państwa instytucji za środowisko. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w przetargu tym istniała szansa by uwzględnić aspekty ekologiczne. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 ustawy PZP). W myśl ust. 2 tego przepisu kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

Pragniemy podkreślić, że istnieją możliwości wymagania posiadania przez sprzęt: funkcji oszczędzania energii, ograniczania emisji hałasu oraz łatwości demontażu i ponownego przetworzenia sprzętu. Chcemy ponadto podkreślić, że zamawianie pojedynczych komputerów danego typu jest skrajnie nieefektywne ekonomicznie.

Z uwagi na pełnienie przez Uniwersytet Ekonomiczny szczególnej misji społecznej, jaką jest edukacja oraz promowanie pozytywnych postaw społecznych, uczelnia sama powinna dawać dobry przykład. W związku z powyższym zwracamy się z apelem o uwzględnienie aspektów środowiskowych pożądanych z punktu widzenia przyszłych użytkowników zamawianego sprzętu oraz całego społeczeństwa, w którego interesie jest racjonalne gospodarowanie zasobami.

Więcej informacji o możliwościach stosowania zrównoważonych zamówień publicznych znaleźć można na stronie www.monitoringzzp.pl.

Z wyrazami szacunku,

Tadeusz Joniewicz