Zamówienia publiczne a efektywność energetyczna

WnERuch „Więcej niż energia” poinformował o konsultacjach społecznych nad rządowym dokumentem „Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017″.

W Planie – poza diagnozą aktualnej sytuacji w kwestii m.in. upowszechniania się energii ze źródeł odnawialnych – zaprezentowane zostały działania, realizowane w poszczególnych województwach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

W części z nich unijne pieniądze skierowane zostaną na zamówienia publiczne służące poprawie stanu środowiska naturalnego.

- W wypadku województwa lubelskiego realizowany będzie projekt „Promowania strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspierania zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”.

W jego ramach promowane będą m.in. wymiany źródeł ciepła w miejscowościach powyżej 30 tysięcy mieszkańców, prowadzące do redukcji emisji CO2 co najmniej o 30% – w szczególności te realizowane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Na wsparcie liczyć będą mogły również inwestycje w miejski transport, służące zwiększeniu roli zrównoważonych, proekologicznych rozwiązań.

- Mazowsze będzie wcielało w życie „wspieranie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, także poprzez wykorzystanie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych, a także wsparcie sektora MŚP w zakresie zmniejszenia strat energii, ciepła i wody”.

- Województwo śląskie będzie z kolei chciało zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów poprzez m.in. wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych, zakup taboru autobusowego i tramwajowego czy poprawę efektywności energetycznej oświetlenia.

We wszystkich trzech przykładach jako beneficjentów podejmowanych działań podano podmioty wybrane do realizacji zadań wybrane zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

Zapoznaj się z uwagami ruchu „Więcej niż Energia”