Zamówienia zastrzeżone w praktyce – wyzwanie dla instytucji publicznych?

MonZZP PLJednym z trendów, który obserwujemy w trakcie naszego monitoringu – i dostrzegają go również inne, badające kwestie zamówień publicznych instytucje – jest znikoma skala stosowania zamówień zastrzeżonych.

Możliwość zastrzeżenia zamówienia do wykonawców zatrudniających dużą liczbę osób niepełnosprawnych jest wyjątkowo rzadko stosowaną przez zamawiających możliwością.

Jak sytuacja wygląda w praktyce? Przygotowaliśmy zestawienie materiałów poświęconych temu zagadnieniu.

Raport Najwyższej Izby Kontroli

Urzędnicy potwierdzają wnioski z prowadzonego przez Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych monitoringu dotyczące niskiej skali stosowania zamówień z klauzulą zastrzeżoną, promujących wykonawców zatrudniających w co najmniej 50% osoby niepełnosprawne (pojedyncze zamówienie Ministerstwa Finansów z roku 2013) oraz wymogu zatrudnienia socjalnego, np. osób bezdomnych, uzależnionych czy uchodźców (3,5% zastosowanych klauzul w administracji rządowej, 17,1% w JST)”.

Wyniki monitoringu IZZP

„Zamówienia zastrzeżone dla wykonawców zatrudniających osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych stanowiły jedynie 3% przebadanych ogłoszeń. Obok narzędzi umożliwiających egzekwowanie zapisów o zatrudnianiu na umowę o pracę oraz upowszechniania klauzul środowiskowych będzie to jedno z najważniejszych wyzwań, stojących w najbliższym czasie przed zamawiającymi”.

„Warto zaznaczyć, że w całym badanym okresie udało się znaleźć tylko jeden przykład zamówienia zastrzeżonego dla firm zatrudniających pracowników niepełnosprawnych. Dotyczyło ono zamówień na usługi ochrony we wrocławskim Miejskim Centrum Usług Socjalnych”.

„7 dotyczyło wymogu zatrudnienia określonej grupy społecznej. Wśród liderów należy wymienić tu Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, który zawarł, aż cztery z siedmiu klauzul. Kryteria te zastosował także Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu i Kancelaria Sejmu. 4 zamówienia uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych. Kryteria te zostały wprowadzone przez Politechnikę Poznańską, Urząd Miasta Wrocław, Szkołę Główną Handlową oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu”.

Wśród 332 przeanalizowanych pod kątem stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych nie udało się znaleźć żadnego przykładu zastosowania którejkolwiek z klauzul społecznych zapisanych wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych takich jak zamówienia zastrzeżone dla instytucji zatrudniających ponad 50% osób niepełnosprawnych (art. 22 ust. 2 ustawy Pzp) czy wymóg zatrudniania określonych osoby spośród wymienionych w ustawie (art. 29, ust 4. p. 1).

Dobre praktyki

Zamówienie zastrzeżone w kancelarii prezydenta: Sukcesywne dostarczanie w 2015 r. materiałów informacyjno-promocyjnych realizowanych przez podmioty społeczne na potrzeby Kancelarii Prezydenta RP”.

Klauzule prozatrudnieniowe czy zastrzeżone znajdziemy w zamówieniach z dziedzin takich jak sprzątanie, usługi ochroniarskie czy informatyczne. W wymogach SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zatrudnienia) pojawia się m.in. punktacja, promująca wykonawców zobowiązujących się do zatrudniania przy wykonywaniu zamówienia największego odsetka osób z umową o pracę”.

„Ośrodki pobytowe dla cudzoziemców w Polsce istnieją m.in. w Podkowie Leśnej, Mosznie, Lininie – nie są to duże miasta, ale mają możliwość wykorzystując zamówienia publiczne, pomóc uchodźcom w realizacji programu integracji”.