Zielone zamówienia publiczne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju Serbii?

Serbia flagaTemat wpływu decyzji zakupowych publicznych zamawiających na stan środowiska pojawił się w nowej publikacji na temat rozwijania zielonej gospodarki na Bałkanach.

Raport Green European Foundation „Revision of the Economy in the Balkans: Change Policy Not Climate!” przygląda się sytuacji w Serbii, Macedonii oraz Bułgarii.

Najwięcej na temat zrównoważonych zamówień publicznych przeczytać w nim można w analizie dotyczącej tego pierwszego kraju.

Autorki i autorzy zwracają uwagę na fakt, że podobnie jak w innych rejonach Europy zamawiający mogą brać tu pod uwagę nie tylko kryterium najniższej ceny, ale również m.in. analizę cyklu życia produktu, jego efektywności energetycznej czy surowcowej.

Ich zdaniem władze w Belgradzie powinny poświęcić szczególną uwagę promowaniu ich wykorzystywania przez władze lokalne, na przykład poprzez przyjęcie krajowego planu działań w zakresie ich promowania.

Wśród innych postulatów znalazło się również miejsce na ułatwianie współpracy lokalnych małych i średnich firm, chcących wziąć udział w postępowaniach zamówieniowych (np. tworząc konsorcja), a także wykorzystywanie zamówień do promowania spółdzielczości.